Vedtekter klubbhusfondet

(fre, 28/06/2013 - 12:49)

Klubbhusfondet

§ 1   Midlene på fondet kan bare benyttes til å skaffe Raumnes & Årnes Idrettslag egnede klubbhuslokaler i tilknytning til stadion-anlegget på Årnes.
 

§ 2   Grunnkapitalen skaffes til veie ved overføringer fra R&Å Idrettslags øvrige konti og ved gaver. Grunnkapitalen skal ved fondets start utgjøre kr 160.000.Grunnkapitalen skal plasseres på høyrentekonto hos R&Ås ordinære bankforbindelse. Et enstemmig fondsstyre kan plassere deler av fondet i verdipapirer.
 

§ 3   Klubbhusfondet skal ledes av et styre på 5 medlemmer. To velges av årsmøtet i Raumnes & Årnes idrettslag etter innstilling fra  styret. To av medlemmene velges av Nes Fotballklubb. Leder velges for ett år. De øvrige medlemmene i styret velges for to år. Leder av hovedstyret er automatisk medlem.
 

§ 4   Klubbhusfondets styre skal påse at fondets midler disponeres i samsvar med vedtektene.
 

§ 5   Det skal føres eget regnskap for klubbhusfondet. Fondets formann og et av de øvrige medlemmene disponerer utviklingsfondets midler i samsvar med fondsstyrets vedtak ved plassering i verdipapirer, jmfr. §2. Klubbhusfondets regnskap skal framlegges på Raumnes & Årnes idrettslags årsmøter, revidert av lagets ordinære revisorer.
 

§ 6   Klubbhusfondets kapitalinntekter skal, etter at regnskapet er godkjent, tillegges fondets grunnkapital.
 

§ 7   Klubbhusfondets midler kan kun disponeres etter vedtak av årsmøte i Raumnes & Årnes Idrettslag til det formål som framgår av §1
.

§ 8   Vedtektene i klubbhusfondet kan endres etter vedtak av to ordinære årsmøter i Raumnes & Årnes Idrettslag og vedtak krever 2/3 flertall.      
Kalender
m t o t f l s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Hva skjer?
17/04/2021 - 10:00
11/09/2021 - 08:00
Møterommet
Flere nyheter